zgłoszenie szkody Interrisk - co musi wiedzieć kierowca?

Zgłoszenie szkody do Interrisk

TU S.A. z OC sprawcy

Autor: Współpracownicy LAWstream 07 November 2018

Wypadki zgłaszane w ramach OC komunikacyjnego to najczęstsze sprawy przyjmowane przez ubezpieczycieli. Jak wygląda zgłoszenie szkody w takim przypadku - także w Interrisk? O czym należy pamiętać i jakie dokumenty powinien otrzymać ubezpieczyciel?

InterRisk TU S.A. to jedno z wiodących ubezpieczycieli majątkowych na polskich rynku i działa nieprzerwanie od 1993 r. Proponuje swoim klientom wszechstronną ofertę, m.in. ubezpieczenia komunikacyjne.

Uzyskanie odszkodowania z InterRisk TU S.A. w wielu przypadkach nie jest proste. Aby uzyskać stosowne świadczenie z tytułu poniesionej szkody należy zgromadzić odpowiednie dokumenty, zgłosić szkodę i odpowiednio uzasadnić swoje roszczenia.

Jak uzyskać odszkodowanie z InterRisk TU S.A.?

Jeśli pojazd sprawcy w dacie zdarzenia był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w InterRisk TU S.A. należy zgłosić szkodę właśnie do tego ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciele otwierają się na nowe technologie, co widać także w procesie likwidacji szkody. Obecnie zgłoszenie szkody w InterRisk TU S.A. można dokonać różnymi kanałami:

 • drogą mailową,
 • online
 • za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej InterRisk TU S.A.
 • telefonicznie.

Osobom które nie mają dostępu do internetu pozostaje tradycyjna forma zgłoszenia — pisemnie, pocztą lub kurierem.

We wniosku o likwidację szkody i wypłatę świadczenia należy podać:

 • dokładną datę i miejsce zdarzenia,
 • okoliczności zdarzenia,
 • dane sprawcy,
 • dane poszkodowanego
 • dane wszystkich pojazdów uczestniczących w wypadku wraz z numerami rejestracyjnymi.

Ponadto, jeśli posiadamy to również numer polisy OC sprawcy. Wskazujemy również preferowaną formę kontaktu, a także numer konta bankowego, na które ma być wypłacone odszkodowanie. Do zgłoszenia szkody musi być załączona notatka policyjna sporządzona na miejscu zdarzenia lub oświadczenie sprawcy. Ponadto musimy sprecyzować kwotę, jakiej żądamy od ubezpieczyciela. Nasze żądania muszą być poparte odpowiednią dokumentacją. Należy również przedstawić stosowną argumentację prawną oraz powołać się na stosowne przepisy prawne. Największy problem stanowi zazwyczaj wykazanie rozmiaru poniesionej szkody. Kluczowe jest przedstawienie dowodów, na których opieramy swoje racje.

Dokumenty do zgłoszenia szkody

Najważniejsze dokumenty, jakie należy załączyć, by zgłoszenie szkody do InterRisk TU S.A było skuteczne to.:

w przypadku obrażeń ciała:

 • dokumentacja medyczna,
 • wszelkie opinie lekarskie i orzeczenia medyczne,
 • zwolnienia lekarskie,
 • faktury VAT i rachunki za leczenie (wizyty lekarskie, leki, środki opatrunkowe itd.),

w przypadku szkód rzeczowych:

 • opinia rzeczoznawcy lub kosztorys – jeśli mamy.
 • rachunki i faktury VAT za naprawę,
 • rachunki za parking,

w przypadku spraw ze skutkiem śmiertelnym:

 • kopia aktu zgonu,
 • kopia dowodu osobistego lub aktu urodzenia, celem wykazania pokrewieństwa z osobą zmarłą
 • oświadczenie uprawnionego ze wskazaniem relacji, jakie istniały między uprawnionym a zmarłym,
 • oświadczenie ze wskazaniem okoliczności, w jakich uprawniony dowiedział się o śmierci osoby bliskiej (np. był świadkiem wypadku, przybył na miejsce wypadku, codziennie jest zmuszony mijać miejsce zdarzenia itp.),
 • dokumentacja medyczna związana z leczeniem psychiatrycznym lub innym leczeniem specjalistycznym,
 • opnie psychologiczne lub psychiatryczne,
 • opis pracodawcy lub współpracowników, jeśli po wypadku doszło do obniżenia aktywności zawodowej,
 • dokumenty wykazujące pogorszenie sytuacji materialnej (m.in. informacje o dochodach osoby zmarłej i uprawnionej).

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji InterRisk TU S.A. wycenia szkodę i wylicza odszkodowanie.

Terminy likwidacji szkody

Od momentu zgłoszenia szkody InterRisk TU S.A. ma 30 dni na wydanie decyzji i wypłatę odszkodowania. Jeżeli ten termin okaże się za krótki, by ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia, wówczas wypłata odszkodowania następuje w terminie 14 dni od dnia ustalenia tych okoliczności. Termin ten jednak nie może przekroczyć 90 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której odpowiedzialność InterRisk TU S.A. albo wysokość odszkodowania jest uzależniona od postępowania karnego lub cywilnego. Ubezpieczyciel musi zawiadomić niezwłocznie poszkodowanego o przyczynach, dla których zaspokojenie roszczeń nie jest możliwe w ustawowy terminie.

Należy jednak pamiętać, że InterRisk TU S.A. musi wypłacić bezsporną kwotę odszkodowania w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. W sytuacji, gdy InterRisk TU S.A. uzna, że odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż wskazana w zgłoszeniu szkody, wówczas informuję o tym zgłaszającego szkodę. Musi także uzasadnić swoje stanowisko oraz podać odpowiednie przepisy prawne, na podstawie których podjął taką właśnie decyzję.

Decyzja InterRisk TU S.A. powinna zawierać zawsze pouczenie o możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. InterRisk TU S.A. na żądanie osoby zgłaszającej roszczenia jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów i informacji, na podstawie których podjęta została decyzja.

Zaniżone odszkodowanie lub decyzja odmowna

Jeżeli po analizie okoliczności sprawy i zgromadzonych w toku postępowania likwidacyjnego dokumentów InterRisk TU S.A. wypłaciło zaniżoną kwotę odszkodowania bądź odmówiło wypłaty odszkodowania, można złożyć odwołanie od decyzji, które w polskim prawie określa się mianem reklamacji.

Ubezpieczyciel ma 30 dni na wydanie decyzji po złożonej reklamacji. W przypadku niedotrzymania terminu reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. Jeśli decyzja InterRisk TU S.A. po złożonej reklamacji nadal nie jest satysfakcjonująca, istnieją jeszcze inne możliwości domagania się wyższego odszkodowania. Należą do nich:

 • kolejne odwołanie, które niestety może przynieść podobny skutek jak dotychczas,
 • skorzystanie z instytucji mediacji albo sądu polubownego,
 • wystąpienie z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, jako podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązania sporów
 • w ostateczności wystąpienie na drogę postępowania sądowego.

Proces zgłoszenia szkody i udokumentowania jej wymaga pracy i zaangażowania, na które nie zawsze mamy czas lub ochotę. Warto wówczas zastanowić się skorzystaniem z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże w nierównej walce z ubezpieczycielem.

LawStream.pl - Współpracownicy LAWstream - redaktor

Współpracownicy LAWstream

LAWstream współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji o prawie w praktyce

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

LawStream - Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody - najważniejsze informacje i porady

Zgłoszenie szkody jest podstawowym krokiem do uzyskania odszkodowania. Samo w sobie nie sprawia większych problemów — poza szczególnymi sytuacjami. Często jednak później pojawiają się różnorodne problemy. Dlatego w takich sytuacjach warto wspomóc się poradą prawną.

Autor: Małgorzata Wodyńska
LawStream - Odwołanie od decyzji Interrisk SA. Jak uzasadnić roszczenia?

Odwołanie od decyzji Interrisk SA. Jak uzasadnić roszczenia?

Osoba poszkodowana, której zostało przyznane za niskie odszkodowanie, może wystąpić o odwołanie od decyzji interrisk. Często ubezpieczyciele stosują zaniżenia, o których poszkodowany nawet nie wie. Złożenie stosownej reklamacji będzie możliwością, by zyskać dodatkową wypłatę.

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Zgłoszenie szkody Gothaer

Zgłoszenie szkody Gothaer SA po wypadku samochodowym

poszkodowany może dochodzić swych roszczeń bezpośrednio od sprawcy wypadku jego lub ubezpieczyciela. Dla poszkodowanego wygodniejsze jest zgłoszenie szkody do Gothaer - jeżeli sprawca jest tam ubezpieczony. Dzięki temu szybciej i sprawniej uzyska odszkodowanie.

Autor: Współpracownicy LAWstream
LawStream - Zgłoszenie szkody Allianz Polska SA - Co warto wiedzieć

Zgłoszenie szkody Allianz Polska SA - Co poszkodowany musi wiedzieć?

Jak wygląda zgłoszenie szkody w Allianz? Jakie dokumenty i w jaki sposób należy zgłosić? Poszkodowani zwykle mają sporo wątpliwości. Tymczasem obowiązuje tu jasno określona procedura. Oto garść porad, jak sobie z nią poradzić.

Autor: Współpracownicy LAWstream