Regulamin świadczenia usług

Rozdział I

Przedmiot regulaminu

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez LawStream spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu za pomocą serwisu internetowego pn. „lawstream.pl” działającego na stronie internetowej www.lawstream.pl, jak również wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu internetowego, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Rozdział II

Definicje

1. 1. Definicje zawarte w niniejszym regulaminie pisane dużą literą mają następujące znaczenie:

 1. System - infrastruktura techniczna (sprzęt, w tym serwery, oprogramowanie podmiotów trzecich, w tym systemy operacyjne, inne wyposażenie techniczne, w tym łącza po stronie Usługodawcy), na której zainstalowana jest aplikacja umożliwiająca świadczenie Usług, zapewniana, utrzymywana i administrowana przez Usługodawcę w ramach Usług.
 2. Strona - strona internetowa >www.lawstream.pl
 3. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin.
 6. Usługa - usługi świadczone na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną za pomocą Systemu na rzecz Użytkownika, określone szczegółowo w Regulaminie. .
 7. Usługodawca - LawStream spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem zarejestrowana w KRS 0000544120, NIP 6671766643, o kapitale zakładowym 270 000 zł.
 8. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług.

Rozdział III

Rodzaje i zakres Usług

1. Usługodawca poprzez Stronę administrowaną przez Usługodawcę, będącą częścią Systemu, na podstawie wprowadzonych informacji przez Użytkownika po ich przetworzeniu przez aplikację, świadczyć będzie następujące Usługi:

 1. udostępnienie generowanego automatycznie zgłoszenia szkody do określonego zakładu ubezpieczeń, w formie pliku w formacie PDF (Portable Dokument Format) i wysłanie go na adres e-mail wskazany przez Użytkownika;
 2. udostępnienie generowanej automatycznie reklamacji do określonego zakładu ubezpieczeń, w formie pliku w formacie PDF (Portable Dokument Format) i wysłanie jej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika;
 3. udostępnienie generowanej automatycznie reklamacji na bezczynność zakładu ubezpieczeń, w formie pliku w formacie PDF (Portable Dokument Format), po upływie terminu do rozpatrzenia przez zakład ubezpieczeń zgłoszenia szkody lub reklamacji i wysłanie jej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

2. W ramach usługi Użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z funkcji pozwalającej na wysłanie wygenerowanego zgłoszenia szkody lub reklamacji za pośrednictwem Systemu w formie elektronicznej z wykorzystaniem Środków komunikacji elektronicznej do określonego zakładu ubezpieczeń

3. Wybór Usługi, jak również wybór dodatkowej funkcji określonej powyżej w ust. 2, następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich pól przez Użytkownika na Stronie.

4. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje będą generowane automatycznie na podstawie informacji wprowadzonych przez Użytkownika on-line za pomocą formularza zgłoszenia szkody udostępnionego Użytkownikowi na Stronie.

5. Korzystanie przez Użytkownika z dostępu do Systemu, w tym wykorzystywanie wygenerowanych plików, jest możliwe jedynie do przeprowadzenia postępowania likwidacji szkody. Użytkownikowi, w ramach świadczonej Usługi, nie przysługuje prawo do utrwalenia i zwielokrotnienia, bądź udostępnianie podmiotom trzecim nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych z Systemu plików, formularzy lub innych informacji udostępnianych w ramach świadczenia Usług (formularze są udostępniane tylko na własny użytek osobisty Użytkownika)..

Rozdział IV

Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

1. Poprzez złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się z Regulaminem, które następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich pól przez Użytkownika na Stronie, Użytkownik składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na Świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Użytkownik może dokonywać wyboru Usług za pośrednictwem Strony.

3. Użytkownik dokonujący wyboru Usługi powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na Stronie podczas korzystania z usługi.

4. Informacje o Usługach dostępne na Stronie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem Środków komunikacji elektronicznej, a Użytkownik poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z podmiotem trzecim świadczącym na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

6. Usługobiorca zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

7. Użytkownik może się kontaktować z Usługodawcą drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy [email protected], oraz telefonicznie pod nr tel. dostępnym na stronie https://www.lawstream.pl/kontakt.

8. Użytkownik w celu umożliwienia prawidłowego wykonania usługi, zobowiązany jest do podania w trakcie wypełniania on-line formularza zgłoszenia szkody swoich prawdziwych i aktualnych danych.

9. Usługa określona powyżej w Rozdziale III ust. 1 lit. c) jest dostępna dla Użytkownika po upływie 30 dni od dnia złożenia przez Użytkownika albo wysłania przez Usługodawcę zgłoszenia szkody albo reklamacji.

10. Usługa zostaje wykonana przez Usługodawcę z chwilą wygenerowania określonego pliku i wysłania go Użytkownikowi na wskazany na e-mail. W przypadku wyboru funkcji określonej powyżej w Rozdziale III ust. 2 Usługa zostaje wykonana z chwilą wysłania wygenerowanego zgłoszenia szkody lub reklamacji za pośrednictwem Systemu do określonego zakładu ubezpieczeń.

11. Wykonanie usługi, o której mowa w Rozdziale III ust. 2 zostaje potwierdzone wiadomością e-mail wysłaną na adres wskazany przez Usługobiorcę. Usługobiorca obowiązany jest do sprawdzenia otrzymania potwierdzenia wykonania usługi bezpośrednio po jej wykonaniu.

12. Usługodawca nie jest stroną kodeksów dobrych praktyk.

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania prac modernizacyjnych, aktualizacji oraz regularnych konserwacji programów komputerowych i systemów technicznych obsługujących System.

Rozdział V

Wymagania techniczne

1. Do prawidłowego korzystania z Systemu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

 1. dostępu do Internetu,
 2. dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 3. jedna z poniższych przeglądarek internetowych z włączoną obsługą ciasteczek oraz technologii JavaScript:
  Przeglądarka Wersja
  Chrome najnowsza wersja
  Firefox najnowsza wersja
  Edge najnowsza wersja
  Internet Explorer 9, 10, 11
  IE Mobile 11
  Safari najnowsza wersja
  iOS 2 najnowsza wersja
  Android Nougat (7.0)
  Marshmallow 6.0
  Lollipop 5.0, 5.1
  KitKat 4.4

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się przez Użytkownika do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem.

Rozdział VI

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

Dział I

Zawarcie umowy

1. Po wejściu na Stronę Użytkownik dokonuje wyboru Usługi. Usługi wskazane na stronie są bezpłatne.

2. Zamówienia Usługi dokonuje się poprzez wybór danej Usługi lub większej ilości Usług poprzez zaznaczenie odpowiednich pól przez Użytkownika na Stronie i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia.

3. Dla zrealizowania procesu zamówienia Usługi na Stronie konieczne będzie:

 1. złożenie zamówienia określonej Usługi poprzez zaznaczenie odpowiednich pól przez Użytkownika na Stronie;
 2. akceptacja Regulaminu;
 3. złożenia oświadczenia o zgodzie/braku zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 4. potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacją;
 5. wypełnienie na Stronie on-line formularza zgłoszenia szkody;
 6. akceptacja zgody na dostarczenie treści cyfrowych;

4. Złożone przez Użytkownika zamówienie zostanie potwierdzone przez Usługodawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie przesłane przez Usługodawcę niezwłocznie po dokonaniu wyboru usługi i akceptacji jej warunków. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia między Użytkownikiem a Usługodawcą umowy świadczenia zamówionych Usług przez Użytkownika.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail Użytkownika: potwierdzenia zawierającego określenie zamówionych Usług, Regulaminu w formacie PDF, zgody Użytkownika na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy.

Dział II

Rozwiązanie umowy

1. Użytkownik (konsument) poprzez złożenie oświadczenia woli, które następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich pól przez Użytkownika na Stronie podczas składania zamówienia, potwierdza, że został poinformowany, iż z uwagi na charakter Usług (dostarczenie treści cyfrowych), zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownik (konsument) traci prawo do odstąpienia od umowy

Rozdział VII

Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie udziela Użytkownikowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.

2. Usługodawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Użytkowników (niebędących konsumentem) z tytułu wad fizycznych i prawnych.

3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika (konsumenta) na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych za wady fizyczne i prawne (rękojmia).

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników (niebędących konsumentem) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonaniem Usług, z tym zastrzeżeniem, iż Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę, którą może wyrządzić Użytkownikowi (niebędącego konsumentem) umyślnie

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Systemu, jak również za zaprzestanie świadczenia Usług wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zgłoszenia szkody.

7. Wygenerowane zgłoszenia szkody i reklamacje są sporządzone z należytą prawną starannością umożliwiając osobie dochodzącej roszczeń złożenie dokumentów w celu uzyskania świadczeń odszkodowawczych przysługujących zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, niemniej jednak decyzje w zakresie przyznania odszkodowania, jak i wysokości odszkodowania podejmują autonomicznie zakłady ubezpieczeń, za których działanie lub zaniechanie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

Rozdział VIII

Tryb postępowania reklamacyjnego

Dział I

Reklamacja

1. Roszczenia reklamacyjne Użytkownika będącego konsumentem są rozpoznawane na podstawie zgłoszenia.

2. Zgłoszenia reklamacyjne składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy [email protected] .

3. Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać, co najmniej następujące dane:

 1. imię i nazwisko Użytkownika;
 2. przedmiot reklamacji;
 3. okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

5. O sposobie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownik (konsument) zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu.

6. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Użytkownika (konsumenta) reklamacji Usługodawca nie uwzględni roszczenia reklamacyjnego, Usługodawca przekaże Użytkownikowi (konsumentowi) za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o:

 1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
 2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Dział II

Polubowne rozstrzyganie sporów

1. Użytkownik (konsument) ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy wynik procedury reklamacyjnej przeprowadzonej przez Usługodawcę jest dla Użytkownika (konsumenta) niezadowalający. m.in.:

 1. Użytkownik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu przez stały sąd polubowny działający przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej (art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej).
 2. Użytkownik może wystąpić o pozasądowe rozwiązanie sporu z Usługodawcą do podmiotu uprawnionego do rozstrzygania sporów tego rodzaju, na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych.

2. Powyższe formy rozstrzygania sporów mają dobrowolny charakter i uzależnione są od zgody obu stron sporu na dany tryb rozstrzygnięcia. W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawca oświadcza, iż powyższe zapisy nie oznaczają, iż Usługodawca wyraża w Regulaminie zgodę na rozstrzygnięcie przyszłych sporów w ww. formach, a mają one jedynie na celu poinformowanie Użytkowników będących konsumentami o możliwościach pozasądowego zakończenia sporu.

Rozdział IX

Dane osobowe

1. Podczas wypełnienia na Stronie on-line formularza zgłoszenia szkody niezbędnego do wygenerowania zamówionego zgłoszenia szkody lub reklamacji, Użytkownik będzie przekazywał Usługodawcy do przetwarzania dane osobowe w celu wykonania Usługi, w tym:

 1. nazwisko i imiona Użytkownika;
 2. numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. adres zameldowania na pobyt stały;
 4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit. c);
 5. adresy e-mail Użytkownika;
 6. danych dotyczących zdrowia, w przypadku likwidacji szkody na osobie;

2. Przekazanie danych osobowych podczas wypełniania formularza zgłoszenia szkody jest niezbędne do wykonaniu umowy świadczenia Usługi, bez podania danych osobowych przez Użytkownika nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego przez zakład ubezpieczeń.

3. Przekazanie danych osobowych, określonych powyżej w ust. 1 lit. f) następować będzie za zgodą Użytkownika wyrażoną w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Stronie. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu należytego wykonania Usługi przez Usługodawcę.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wygenerowanie zgłoszenia szkody lub reklamacji na osoby fikcyjne lub w czyimś imieniu bez zgody tej osoby.

5. Oprócz przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych określonych powyżej w ust. 1 niezbędnych do wykonania Usługi, Użytkownik będzie mógł udzielić w formie elektronicznej zgody Usługodawcy lub podmiotom powiązanym na przetwarzanie jego danych w innych celach poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Stronie. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych jest całkowicie dobrowolne.

6. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki służące ochronie danych osobowych Użytkowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

7. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod linkiem: https://www.lawstream.pl/polityka-prywatnosci.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin może ulec zmianie. Użytkownika i Usługodawcę obowiązuje wersja Regulaminu w momencie wykonania Usługi.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.